Nyereményjáték Szabályzat

A Gameagent Facebook/Instagram nyereményjátékainak általános szabályzata.

Játékszabályzat

A Gameagent Hungary (továbbiakban: „Szervező”) nyereményjátékot (a továbbiakban „Játék” vagy „Nyereményjáték”) szervez Facebook/Instagram követői számára.

Felhívjuk a Résztvevők figyelmét, hogy a Játék nem áll kapcsolatban a Facebookkal/Instagrammal, azt a Facebook/Instagram semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így a Facebookot/Instagramot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

A játék időtartama

A játék az azt bemutató Facebook/Instagram bejegyzés közzétételével kezdődik. A nevezési határidőt a Szervező ugyanebben a bejegyzésben adja meg.

A játék menete

A játék a Facebook/Instagram-on történik. A Gameagent Facebook oldalán (https://www.facebook.com/gameagenthungary) vagy Instagram oldalán  (https://www.instagram.com/gameagenthungary// ) megjelent nyereményjátékos bejegyzéshez a Játékosoknak hozzászólásban kell megírniuk az egyedi válaszaikat arra a kérdésre, ami a posztszövegben is elhangzik. Azok a hozzászólók vesznek részt a nyereménysorsolásban, akik a játék időtartama alatt releváns, vagyis olyan választ adnak, ami megfelel a feltett kérdésnek.  A Szervező a játék lezárulta után a nyereményjátékos posztban meghatározott nyereményt vagy nyereményeket sorsolja ki.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül a sorsolás időpontját későbbi időpontban tartsa meg. A nyerteseket a sorsolástól számított 24 órán belül, minden esetben a játék bejegyzésében a hozzászólást beküldők kommentje alatt a Szervező értesíti.

Sorsolás és értesítés

A nyerteseket a játék bejegyzésében a hozzászólást beküldők kommentje alatt a Szervező értesíti, a nyerteseknek 14 naptári napon belül vissza kell igazolniuk a nyertes pontos nevével és címével. Amennyiben a nyertes nem egyezteti adatait a Szervezővel az értesítéstől számított 14 naptári napon belül, úgy elveszti jogosultságát a nyeremény átvételére. A sorsolástól számított 30 naptári napon belül a Szervező gondoskodik arról, hogy a nyertesek megkapják a nyereményüket. A Szervező a nyertes által megadott címre elküldi a nyereményt.

A nyeremény nem ruházható át!

Részvételi jogosultság

Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét. Amennyiben a nyertes korlátozottan cselekvőképes a nyeremény átvételére a törvényes képviselőjével / gondnokával együtt – ill. a törvényes feltételek szerint a törvényes képviselő / gondnok egyedül – jogosult.

A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a nyereményjátékból. Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt. Szintén kizárható a Játékból az, aki harmadik személy nevében játszik (a harmadik személy előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül). E mellett tilos igénybe venni a Játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált szolgáltatókat, és főleg professzionális nyereményjáték szolgálatokat. A nyereménysorsolásban nem vehetnek részt azok a feltöltött képek, melyekről bizonyítottan kiderül, hogy nem a feltöltő tulajdona, szerzői joga. A résztvevők kizárás esetén a már kiutalt vagy kiszállított nyeremények visszakövetelhetőek.

Felelősség kizárása

A játék elérhetőségét és működését számos, a Szervező befolyásán kívül álló tényező is érintheti, ezért Szervező a honlap folyamatos, zavartalan használatát nem tudja garantálni. A Szervező a honlap működési, és egyéb hibáival kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért, valamint a játékkal kapcsolatba hozható élet, testi épség és/vagy egészség sérelméből bekövetkezett károkért

A játék idő előtti befejezése

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményjátékot bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa, vagy annak véget vessen. A Szervező különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy jogi okból a játék további zavartalan folytatása nem biztosítható. Amennyiben ezt valamely résztvevő magatartása idézte elő, a Szervező az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.

A jogi út igénybevétele

A résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.

Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges. A Játékszabályzat mindenkor érvényes változata a Gameagent Hungary Facebook/Instagram oldalán, a jegyzetek menüpont alatt elérhető.

A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a nyertes által bevallandó és fizetendő közterhet is.

Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel. Adatkezelési szabályok

A Résztvevő személyes adataival kapcsolatos adatszolgáltatása mindenkor önkéntes hozzájáruláson alapszik. A megadott adatokat – érvényes cím és név – a Gameagent HUngary kizárólag a Játék lebonyolítása céljából kezeli, tárolja. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Játék Nyertesei tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, a jelen Szabályzatban megjelölt sorsolási időpontot követően, a Gameagent Hungary általi kezdeményezett kapcsolatfelvétel során, Gameagent Hungary további személyes adatot is elkérhet (pl. név, településnév vagy pontos lakcím) amelyeket a Gameagent Hungary a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a Nyeremény átadásától számított 8 évig a nyilvántartásában rögzít, kezel. A Nyertesek egyebekben hozzájárulnak ahhoz, hogy a sorsolást követően teljes nevük és a megadott település neve a Szervező hivatalos Facebook/Instagram oldalán közzétételre kerüljön a Nyereményjáték lezárulásától számított 30 napig. Ezen hozzájárul nem feltétele a Nyeremény átadásának.

A Személyes adatok kezelője: a Gameagent Hungary

 

Budapest, 2022. 01. 04.

Gameagent.hu
Logo
Register New Account
Jelszó emlékeztetō
Compare items
  • Title (0)
Compare