Privacy Policy

Adatvédelmi Tájékoztató

A jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: „Infotv.”) foglaltaknak megfelelően tartalmazza a Kovács Ákos magánszemély által a gameagent.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetése során történő személyes adatok kezelése körülményeit.

A Tájékoztatót az üzemeltető annak érdekében teszi közzé, hogy az oldalon folytatott személyes adatkezelések érintettjeit, így az oldalon böngésző látogatókat és felhasználókat a GDPR szerinti tájékoztatási kötelezettség körébe eső információkról tájékoztassa, így többek között az üzemeltető által történő adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, tartamáról, a kezelt adatok köréről, az esetleges adattovábbításokról, az adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra jogosult személyéről, továbbá a személyes adat érintettjének az adatkezelésre vonatkozó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

Amennyiben bármely Felhasználó úgy érzi, hogy a jelen Tájékoztatóban foglaltakon túl az oldalon keresztül megvalósuló személyes adatkezelési folyamatok kapcsán további kérdése van, problémája merül fel, észrevétele van, ezekkel kapcsolatban az support@www.gameagent.hu elérhetőségen várjuk megkeresését.

A Felhasználók a Tájékoztatás elolvasása és értelmezése után maguk döntenek arról, hogy megadják-e az oldal használatához a személyes adataikat. Az adatok megadása önkéntes, azonban felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy egyes esetekben az adatok megadása nélkül a Felhasználó nem fog tudni a személyes adat megadásához kötött funkciót igénybe venni,  használni. Ezen eseteket az adott Szolgáltatás igénybe vételére szolgáló űrlapon, az adott adatkezelésre vonatkozó külön tájékoztatásban, illetve a jelen Tájékoztatóban jelezzük.

Az oldal böngészésének, megfelelő használatának és az egyes funkciók igénybevételének feltétele, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jelen Tájékoztatóban foglalt feltételeket a Felhasználó elfogadja. Az oldal látogatásával, továbbá bizonyos adatkezelések esetén az oldalon elérhető funkciók igénybevételével, az oldalon apróhirdetésre történő jelentkezéssel, a felhasználói fiók létrehozása során a Felhasználó köteles a jelen Tájékoztatót megismerni, annak rendelkezéseit elfogadni. Amennyiben a Tájékoztató szerinti bármely adatkezelési művelettel nem ért egyet, kérjük, ne használja az oldalt, vagy a kifogásolt funkciót.

1. Az Adatkezelő és az Adatkezelő elérhetőségének neve és elérhetőségei

A jelen Szabályzat szerinti személyes adatkezelések szempontjából az adatkezelő az üzemeltető, amelynek lényeges adatai az alábbiak:

Az üzemeltető neve: Kovács Ákos magánszemély. Az üzemeltető címe: – Az üzemeltető kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: support@www.gameagent.hu

Az üzemeltető adatvédelmi elérhetősége: support@www.gameagent.hu

A Tájékoztató irányadó abban az esetben is, amikor a Felhasználó kapcsolatba lép az Adatkezelővel, vagy az Adatkezelő veszi fel a kapcsolatot a Felhasználóval a funkciókkal kapcsolatban.

Az oldal bizonyos esetekben harmadik személyek által üzemeltetett weboldalra, és/vagy ilyen személyek által nyújtott szolgáltatásokra mutató linkeket tartalmaznak. Emellett a Szolgáltatások használata során előfordul, hogy személyes adatait harmadik személy adatkezelő részére adja meg. Ezen adatkezelésekre a harmadik személy által meghatározott adatvédelmi szabályok vonatkoznak. Ilyen esetekben kérjük, hogy figyelmesen olvassa el mind a vonatkozó általános szerződési feltételeket, mind a harmadik személy adatkezelő vonatkozó adatvédelmi tájékoztatását, mielőtt ezen szolgáltatásokat megrendelné, vagy személyes adatait a harmadik személy részére megadná. Tekintettel arra, hogy mindezen feltételek, működés és tartalom nem áll az üzemeltető befolyása alatt, azokért az üzemeltető nem vállal felelősséget.

A gameagent.hu videojátékok és játéktermékek ár-összehasonlítási szolgáltatását nyújtja, amely segít az ügyfeleknek a legjobb áron összehasonlítani és vásárolni videojátékokat és játéktermékeket.

 

2. Fogalommeghatározások a Tájékoztatás értelmezéséhez

Személyes adat: bármely olyan adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy akár közvetett, akár közvetlen módon azonosítható. Az oldal használata során különösen ilyen a természetes személyazonosító adatok mellett a fénykép, nem, életkor, az érintett személyes érdeklődése, amely szerint az oldalon keres.

Érintett: az a természetes személy, akinek a személyes adata a tárgya valamely adatkezelésnek. Az oldalon elérhető funkciókat az üzemeltető kizárólag 18. életévét betöltött természetes személyeknek nyújtja, így adatkezelési folyamatait is ezen körülménynek megfelelően alakította ki. Tekintettel arra, hogy 16. életévét be nem töltött gyermek személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, az üzemeltető valamennyi olyan esetben, amikor ilyen érintetteknek címzett adatkezelési folyamatot végez, megszerzi a törvényes képviselő hozzájárulását. A jelen Tájékoztató szerinti adatkezelések szempontjából érintett az oldalon elérhető bármely funkció felhasználója.

Adatkezelő: az a személy, aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza. Az oldalon elérhető funkciók nyújtása során megvalósuló személyes adatkezelések esetén az adatkezelő az üzemeltető, de bizonyos folyamatokban az üzemeltetőn kívül további adatkezelők is végeznek adatkezelési tevékenységet. Az üzemeltető adatkezelőnek minősül mindazon információk tekintetében és kezeli mindazon adatokat, amelyeket a Felhasználók Az oldal látogatása, használata, Az oldalon elérhető Funkciók igénybevétele érdekében átadnak az üzemeltető részére, feltöltenek az oldalra, valamint amely adatokat az üzemeltető gyűjti a Felhasználók oldalon végzett tevékenysége során.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel, a személyes adatok vonatkozásában adatkezelési műveleteket hajt végre. Az üzemeltető adatkezelési folyamataihoz számos adatfeldolgozót vesz igénybe, amelyek személyét az egyes adatkezelések kapcsán megjelöljük, vagy utalunk az adatfeldolgozók kategóriáira.

Adatkezelés: a személyes adatokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet, vagy műveletek összessége, mint például a személyes adatok gyűjtése, tárolása, rögzítése, közlése, továbbítása, felhasználása. Az oldalon valamennyi olyan folyamat, amely során személyes adatok kerülnek az üzemeltető rendelkezésére bocsátásra, adatkezelésnek minősül.

Adatkezelés jogalapja: az üzemeltető a személyes adatokat jellemzően szerződés megkötése, illetve szerződés teljesítése, valamint az üzemeltetőre vonatkozó jogi kötelezettség céljából, ahol pedig ezt a személyes adatok felvételénél kifejezetten megjelöli, az érintett hozzájárulása alapján kezeli. Az üzemeltető az egyes adatkezelésekre vonatkozóan tájékoztatást ad az adatkezelés jogalapjáról. Adatkezelés akkor végezhető, ha annak megfelelő jogalapja van. Ilyen jogalap lehet az előzőekben említetteken túl az üzemeltető jogos érdekén alapuló adatkezelés vagy ha az adatkezelés az érintett, vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges.

Hozzájárulás: az érintett által az adatkezelő részére adott engedély a személyes adatai konkrét cél érdekében történő kezelésére vonatkozóan.

Adatkezelési cél: a személyes adatok kezelésének konkrétan meghatározott célja, mint például az üzemeltető és a Felhasználó közötti szerződés létrehozása, vagy teljesítése.

Kezelt adatok köre: a kezelt személyes adatokat az egyes adatkezeléseknél adja meg az üzemeltető.

Adatkezelés időtartama: az az időtartam, ameddig az üzemeltető jogosult kezelni a személyes adatokat, amely adatot az egyes adatkezeléseknél ad meg az üzemeltető.

Személyazonosításra nem alkalmas adatok: azok az adatok, amelyeket az üzemeltető zz oldal felhasználóiról rögzít, de amelyek nem alkalmasak arra, hogy akár közvetlenül, akár közvetve egy természetes személyt azonosítsanak.

Funkciók: mindazon funkciók, amelyek az oldalon elérhetők a Felhasználók részére. A jelen Tájékoztató kiterjed az apróhirdetési és azokhoz kapcsolódó valamennyi elérhető funkció használatára.

2. Az Adatkezelő által gyűjtött személyes adatok és az egyes adatkezelések

Az alábbiakban található, hogy az Adatkezelő milyen személyes adatokat gyűjt a Felhasználókról, illetve bizonyos esetekben milyen személyes adatot kap más forrásból a Felhasználóra vonatkozóan:

Regisztráció, Weboldal regisztrációt követő használata

A regisztrációhoz és azt követően a Fiók eléréséhez kötelezően megadandó személyes azonosító adatok: – email cím, – felhasználói név

Regisztrációt követően önként megadható személyes adatok, mint például:

– profilkép – a hirdetés helyszíne – telefonszám – közösségi oldalakon elérhető adatlap – egyéb információ

 

A feliratkozás funkció igénybevételéhez a közvetlen megkereséshez szükséges azonosítási és elérhetőségi adat (email cím) megadása szüksége. – Az üzemeltető által küldött üzenetek elérhetősége érdekében.

A hirdetés feladás funkció igénybevételéhez a közvetlen megkereséshez szükséges azonosítási és elérhetőségi adat (email cím, telefonszám, hirdetés helye, keresztnév) megadása szükséges. – A feladott hirdetést olvasó, érdeklődők számára az elérhetőség érdekében.

A kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás funkció igénybevételéhez a közvetlen megkereséshez szükséges azonosítási és elérhetőségi adat (keresztnév, email cím) megadása szükséges. – Az üzemeltető által küldött üzenetek elérhetősége érdekében.

Egyéb forrásokból kapott személyes adatok  (lásd különösen: Sütikkel kapcsolatos adatkezelések tájékoztatója https://gamerpiac.com/sutik).

3.1. Felhasználói fiók 

3.1.1. Felhasználói fiók létrehozása, fenntartása, törlése

A felhasználói fiók létrehozása során (Regisztráció) kötelezően megadott személyes adatok adatkezelésének célja a Funkciók igénybevételére vonatkozó, így pl. apróhirdetés feladása, illetve a fizetős Funkciók megrendeléséhez történő hozzáférési jog szerzése, üzenetküldő rendszerre vonatkozó Funkció működtetése és nyújtása, a létrejövő jogviszonyokból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.

A felhasználói fiók létrehozása során a Felhasználó által megadott emailcímet Társaság a felhasználói regisztráció hitelesítésére, így a Felhasználó egyedi azonosítására is használja, amelynek keretében a regisztráció során a felhasználói fiók létrehozásának előfeltétele a megadott emailcím valós működése. Bizonyos, a Felhasználási Feltételekben meghatározott Funkciók használatának előfeltétele a Felhasználó mobiltelefonszámának hitelesítése, azaz az üzemeltető által megadott igazoló kód elküldése az üzemeltető mobiltelefonos elérhetőségére.

A regisztráció során a megadandó személyes adatok közül az űrlapon csillaggal jelölt személyes adatok kötelezően megadandó személyes adatok, amelyek megadása a szerződés létrejöttének feltétele, és amelyek megadásának elmaradása esetén a felhasználói fiók nem hozható létre. A felhasználói fiók létrehozásának előfeltétele a Felhasználó e-mail elérhetőségének azonosítása. A felhasználói fiók használata során felhasználó név megadható, az apróhirdetési Funkciók igénybevételének kötelező feltétele viszont a felhasználó név és a telefonszám megadása.

Az adatkezelés jogalapja a Funkció nyújtásához szükséges szerződés létrehozása és teljesítése.

Az adatkezelés időtartama a felhasználói fiók fenntartásához igazodik, azaz a felhasználói fiók törléséig tart.

A felhasználói fiók létrejöttével a Felhasználó önkéntesen, a kötelezően megadandó adatok körén kívül további profil adatokat rendelhet a fiókjához. Ezen adatok megadása nem kötelező és ezeket a Felhasználó döntése szerint módosíthatja, törölheti személyes beállításai kezelésével fiókjába belépve, vagy annak törlését az üzemeltetőtől is kérheti. Személyes fiók kialakítása: a Felhasználó profiladatait kiegészítheti felhasználó névvel, profilképpel, amellyel felhasználói profilját személyessé teheti, így a felhasználói közösségben a felhasználói bizalmat növelheti. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó érintett hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama a Felhasználó általi törlésig, ennek hiányában a felhasználói fiók fennállásáig tart. Profilkép Az oldalon közzétételre kerül, azok a Felhasználó nyilvános hirdetési oldalán megjelenő profiljához rendelten láthatóak.

Nyilvánosra állított kapcsolatfelvételi adatok: az üzemeltető által üzemeltett üzenetküldő rendszeren kívüli kapcsolatfelvételi lehetőség megadása elérhető funkció a Felhasználó részére, amennyiben telefonszámát publikussá teheti, vagy publikus telefonszámot adhat meg személyes beállításai között. Az adatkezelés célja a Felhasználóval történő kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítása, az üzemeltető által működtetett üzenetküldő rendszeren kívül. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó érintett hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama a Felhasználó általi törlésig, ennek hiányában a felhasználói fiók fennállásáig tart. Publikus telefonszám megadása esetén ezen adatok Az oldalon közzétételre kerülnek, azok a Felhasználó nyilvános hirdetési oldalán megjelenő személyes profiljához rendelten láthatóak. Fizetés ellenében nyújtott vagy házhoz-szállítási elemet tartalmazó funkcióikhoz kapcsolt kényelmi funkció: a Felhasználó személyes adatlapján megadhatja azon adatait, amelyek a fizetős funkció (vagy olyan funkció megrendelése esetén, ahol vételár fizetés történik a Felhasználó részére átutalással) vagy házhoz-szállítást tartalmazó funkciót igénybevétele esetén megadandó további adatok, annak érdekében, hogy azokat az üzemeltető rendelkezésre tartsa és automatikusan beírja ezen Funkciók vonatkozó adatfelületére. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó érintett hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama a Felhasználó általi törlésig, ennek hiányában a felhasználói fiók fennállásáig tart. A megadott adatok nem kerülnek nyilvánosságra.

A Felhasználó születési idejére, nemére vonatkozó adatokat az üzemeltető a Felhasználó részére történő, testreszabott marketing üzenetek szegmentálásához, amennyiben a Felhasználó ilyen üzenetek küldését engedélyezte előzetesen az üzemeltető részére, történő használatához megadhatja. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó érintett hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama a Felhasználó általi törlésig, ennek hiányában a felhasználói fiók fennállásáig tart.Ezen személyes adatok nem publikusak és azok megadása nem szükséges a felhasználói fiók létrehozásához és használatához, megadásuk önkéntes, azokat a Felhasználó a fiókjába belépve bármikor törölheti, módosíthatja, illetve annak törlését az üzemeltetőtől is kérheti.

Felhasználói profiladatok nyilvánossága: a felhasználói név, regisztráció időpontja, az utolsó belépés időpontja a Felhasználóra vonatkozóan közzétételre kerül Az oldalon, a Felhasználó nyilvános hirdetési oldalán és a feladott apróhirdetései mellett megjelenő profiladatai között. Az adatkezelés jogalapja az üzemeltetőnek a Szolgáltatás megbízhatóságához fűződő jogos érdeke, továbbá a Felhasználók tájékozódáshoz, a másik Felhasználó megbízhatósáról történő meggyőződéséhez fűződő jogos érdeke. Ezen kívül a felhasználó név közzététele a Felhasználók beazonosítását, kapcsolatfelvételt segíti elő. Az adatkezelés időtartama a felhasználói fiók fenntartásához igazodik, azaz a felhasználói fiók törléséig tart.Amennyiben a Felhasználó profilképet, a telefonszáma nyilvánossá tétele mellett dönt, elfogadja, hogy az Az oldalon nyilvános adatává válik, az előző bekezdés szerint adatokhoz rendelten.

 

3.1.3. Üzenetküldő rendszer használata

Az üzemeltető a felhasználói fiókkal rendelkező regisztrált, a Felhasználói Szabályzatban meghatározott Felhasználói részére, a Funkciók igénybevételéhez kapcsolódóan, a Felhasználók apróhirdetésekre vonatkozó kommunikációjára üzenetküldő rendszert biztosít. Az üzenetküldő rendszer üzemeltetésének, és így az oda bekerülő személyes adatok kezelésének célja, a Felhasználók közötti kommunikáció biztosítása, adott esetben az üzemeltető által történő ellenőrzése, a Felhasználói Szabályzatnak megfelelő működés ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása érdekében.

Az adatkezelés jogalapja a kommunikációs funkció vonatkozásában a hirdetések teljesítése, az ellenőrzési cél megvalósítása esetén az üzemeltető és Felhasználók jogos érdekének védelme, érvényesítése. Az üzemeltető Funkciói kapcsán történhetnek visszaélések, csalások, amelyek jelentős része kiszűrhető, illetve további csalások elkövetése hatékonyan megakadályozható abban az esetben, amennyiben a Felhasználók közötti kommunikáció az üzemeltető által is ellenőrizhető. Az üzemeltető fontosnak tartja, hogy az oldal használata során visszaszoríthassa és megakadályozhassa mindazon eseteket, amelyek sérthetik mások jogait, jogos érdekeit, ezzel pedig Funkciói jó hírnevét fenntarthassa.

Az adatkezelés időtartama az üzenetküldő rendszeren feladott üzenetre vonatkozóan az üzenet feladásától a fiók törlésének, illetve az idő közbeni szerver tárhely tisztításáig él.

Kiemeljük, hogy az üzenetküldő rendszeren továbbított minden kommunikációt érint a jelen tájékoztatás, így bármely írásbeli üzenetet. Felhívjuk a figyelmet, hogy az üzenetküldő rendszerre feltöltött személyes adatok annak rendeltetéséből eredően a címzett részére hozzáférhetővé válnak, azaz a rendszeren keresztül az a másik fél részére továbbításra kerülnek. A címzett adatkezelési tevékenységéért az üzemeltető nem vállal felelősséget, arra a címzett adatvédelmi keretrendszere irányadó. Tekintettel arra, hogy mindezen működés nem áll az üzemeltető befolyása alatt, azokért az üzemeltető nem vállal felelősséget. Kérjük, hogy ne adja meg az üzenetküldő rendszeren keresztül személyes adatát, ameddig nem győződött meg a címzett adatkezelő által alkalmazott adatkezelési feltételeiről.

 

 

 

 

 

3.7. Marketing célú adatkezelések

3.7.1. Hírlevél

Az üzemeltető az oldalon elérhető Funkciói, valamint kifejezetten elektronikus úton közölt reklámok Felhasználók részére történő eljuttatására szerződött partnerei funkciói, termékei népszerűsítése érdekében az Felhasználók részére, akik ehhez előzetes, kifejezett és önkéntes hozzájárulásukat adták e-mailen, elektronikus hirdetéseket küld.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes, előzetes, kifejezett hozzájárulása. A hozzájárulás az üzemeltető elérhetőségén (ld. 3.8. pont) bármikor ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen visszavonható.  Az adatkezelés időtartama ennek megfelelően a felhasználói hozzájárulás visszavonásáig („leiratkozás”) tart, amennyiben ilyen nem történik, akkor addig, ameddig az üzemeltető a hírlevél küldési funkciót fenntartja.

Az üzemeltető felhívja a figyelmet arra, hogy nem tartoznak a jelen pont szerinti kommunikáció körébe az üzemeltető által, a Funkció igénybevétele kapcsán küldött rendszerüzenetek, amelyek közlése a Felhasználó érdekében szükséges, vagy a Funkció igénybevételére vonatkozó, vagy azzal kapcsolatos információt tartalmaznak, vagy technikai jellegű tájékoztatást nyújtanak, vagy amelyek a jogviszony lényeges elemeire vonatkozó tájékoztatást tartalmaznak. Az üzemeltető annak érdekében, hogy a feliratkozott Felhasználók reklám-üzeneteket kapjanak, a feliratkozás a hírlevélre Funkción tett aktivitása alapján rögzíti a és ennek megfelelő reklámüzeneteket küld a részére.A Felhasználó az üzemeltető 3.8. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy e-mailben bármikor tiltakozhat személyes adatainak közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, amely esetben adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők. A Felhasználó ezen tiltakozását az üzemeltető által megadott email elérhetőségre küldött üzenettel is kifejezheti, amelynek következtében az üzemeltető a továbbiakban nem küld a Felhasználó hírlevelet/reklámcélú levelet.

3.8. Panaszkezelés és ügyfélszolgálat adatkezelése

Az üzemeltető funkcióival kapcsolatos kérdéseket és a felhasználói megkereséseket az alábbi elérhetőségeken fogadja, bizonyos esetekben az alábbi elérhetőségekről kezdeményez kommunikációt a Felhasználókkal: E-mail: support@www.gameagent.hu illetve a Kapcsolatok menüpontban található üzenetküldő rendszer.

Az üzemeltető a support@www.gameagent.hu email címen történő beszélgetéseket elmenti az üzemeltető által történő kezeléséhez. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása. Az üzemeltető az üzeneteket 30 napig tárolja, utána törlésre kerül, többé nem rekonstruálható. Az üzemeltető az adatkezelés lényeges elemeiről a Felhasználót a levelezés kezdetekor tájékoztatja. Az a Felhasználó, aki nem kíván hozzájárulni az üzenetváltás rögzítéséhez az jelezze a levelezés kezdetekor.

Az üzemeltető a hozzá panasszal forduló Felhasználók panaszainak, megkereséseinek írásban rögzített részleteit a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) alapján fogyasztónak minősülő személyek esetén az üzemeltetőre vonatkozó jogi kötelezettség jogalapja szerint, a további Felhasználók vonatkozásában a szerződés teljesítése, bizonyos esetekben az üzemeltető funkciói minőségének biztosításához fűződő jogos érdeke jogalapon, az alábbi adatkör szerint kezeli:

 1. a) panasz, megkeresés bejelentőjének neve, címe, továbbá a bejelentésekor megadott egyéb adatok; b) panasz, megkeresés előterjesztésének helye, ideje, módja; c) panasz, megkeresés részletes leírása; d) Felhasználó által bemutatott egyéb bizonyítékok, ezek jegyzéke; e) Felhasználó számára megküldött válaszlevél; f) Felhasználó telefonszáma.

Amennyiben a Felhasználó az üzemeltető általi panasz kezelésével nem ért egyet, akkor az a)-e) pontban meghatározott adatok jegyzőkönyvben kerülnek rögzítésre.

Az üzemeltető annak érdekében rögzíti a felhasználói megkereséseket és az azokra adott válaszokat, hogy azokat megvizsgálja, elintézze, megválaszolja azokat a Felhasználó részére, fogyasztók esetén pedig teljesítse a Fgytv. által előírt panaszkezelési kötelezettségeit, emellett figyelemmel kísérhesse a vonatkozó jogviszonyainak teljesítését, biztosítsa a Felhasználók, illetve az üzemeltető jogos érdekeinek igazolásához szükséges tények rögzítését.

A felhasználói megkeresésekről rögzített jegyzőkönyvet, valamint a panaszkezelés során keletkezett Fgyvt. 17/A. § (5) bekezdés szerinti adatokat, a válasz másolati példányát a fogyasztói panaszok esetén az üzemeltető a Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján az elintézéstől számított 5 évig tárolja, az ezen a körön kívül eső, felhasználói megkeresések anyagait az elintézéstől számított 2 évig tárolja.

A Felhasználók által tett panaszok, vitás bejelentések kapcsán felmerülő adatkezelések célja a panaszok, jogi követelések, viták megoldása, az eset kivizsgálása, szükséges lépések meghatározása.

3.9. Csalásmegelőzés, felderítés- és kezelés

Az üzemeltető a Felhasználók Funkciók használata során kifejtett tevékenysége ellenőrzésével kiszűrheti azokat a Felhasználókat, amely Felhasználók tevékenysége alapján alaposan feltehető, hogy visszaélés-szerűen, vagy rendeltetésellenesen, illetve Az oldalak felhasználására vonatkozó Felhasználási Feltételekbe ütköző módon használják a Funkciókat. Amennyiben az üzemeltető ilyen tevékenységet azonosít, megvonja a Felhasználók Weboldal Funkciói használatához fűződő jogát, illetve jogellenesség észlelése esetén megteszi annak kivizsgálása érdekében szükséges lépéseket.

Az üzemeltető tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy rá nézve milyen korlátozást vagy tilalmat vezetett be a Funkciók tekintetében. Az üzemeltető egyben tájékoztatja a Felhasználót arról is, hogy az adatkezelés ellen tiltakozhat. A Felhasználó által történő tiltakozás esetén az üzemeltető az érintett személyes adatai kezelését haladéktalanul korlátozza arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés jogalapja az üzemeltető, Az oldal Felhasználóinak, mint más harmadik személyeknek azon jogos érdeke, hogy Az oldalon a jogellenes, rosszhiszemű tevékenységek kiszűrhetők, megakadályozhatók legyenek és Az oldalt valamennyi Felhasználó a Felhasználási Feltételeknek megfelelően használja. Az adatkezelés időtartama Az oldalon történt felhasználói aktivitás időtartama. Az üzemeltető ezen tevékenysége a 3.1. – 3.4., valamint a 3.8. pontokban meghatározott adatkezelések személyes adatait érinti, amelyek esetén a jelen adatkezelés jelen pont szerinti jogalapja mögöttes jogalap.

3.10. Csalás felderítése és igényérvényesítés

Az üzemeltető a Felhasználóval szemben történő igényérvényesítés, az üzemeltető vagy harmadik személy jogos érdekének védelme és érvényesítése, csalás és egyéb bűncselekmény felderítése és megelőzése céljából az adatkezelés elsődleges jogalapja szerinti jogviszony megszűnésétől, illetve az üzenetküldő rendszer adatai esetén azokra a 3.1.3. pontban meghatározott adatkezelési időtartam végétől számított 24 hónap időtartam alatt a 3.1, a 3.1.2., 3.1.3., a 3.2., 3.3., 3.4., 3.8., és 3.9. pontban meghatározott adatokat, így különösen a hirdetést, valamint a Felhasználók kommunikációjának tartalmát, amely az üzemeltető által üzemeltetett üzenetküldő rendszeren keresztül történik, tárolja és megőrzi, az erre a célra szolgáló zárolt adatbázisban. Az adatbázishoz kizárólag az üzemeltető érdekérvényesítésben részt vevő, erre felhatalmazott munkavállalója vagy megbízottja fér hozzá.

Az adatkezelés jogalapja az üzemeltető és Az oldal további Felhasználóinak előzőekben ismertetett jogos érdekének érvényesítése.

Az üzemeltető a 3.9. és 3.10. pontok szerinti személyes adatokat kizárólag abban az esetben használja fel, amennyiben azok kezelése egy Az oldalon feladott hirdetés vagy igénybe vett Funkció kapcsán a hirdető vagy harmadik személy, hatóság által tett panasz, bejelentés, jogsérelem miatt történő igényérvényesítés miatt szükségessé válik annak érdekében, hogy a jogsértés, sérelem megtörténte, az esetleges felelős személye megállapítható legyen és a sérelem orvoslásra kerülhessen. Ilyen eset például, amikor egy Felhasználó panasszal él egy hirdetéssel szemben az üzemeltetőnél arra hivatkozva, hogy a hirdetés sérti a Felhasználó jogait (például szerzői jogait) vagy jogos érdekeit. Ebbe a körbe tartozik az is, ha egy Felhasználó kezdeményezésére hatósági, rendőrségi vagy egyéb eljárás indul egy hirdetéssel kapcsolatos jogsértés (például félrevezető hirdetés) miatt. Ezekben az esetekben az üzemeltető annak érdekében, hogy az esetleges jogsértések feltárhatóak legyenek, kezeli az ügyben érintett Felhasználóval, illetve hirdetéssel kapcsolatban rendelkezésére álló adatokat. Ezen adatkezelés hiányában az ilyen jogsértések feltárása és kiküszöbölése aránytalan nehézségbe ütközne, és sértené a Felhasználók azon jogos érdekét, hogy a Funkciókat biztonságosan, a jogsérelem lehetőségének minimalizálásával vehessék igénybe. Különösen az járna aránytalan, a személyes adatok kezelésénél súlyosabb érdeksérelemmel, ha az esetlegesen jogellenesen eljáró (például csaló) hirdetők azzal kerülhetnék el a felelősségre vonást, hogy egyszerűen töröltetik adataikat az üzemeltető által.

3.11. Hatósági adatfunkció

Az üzemeltető a szabályszerű tartalmú és szabályszerűen közölt, személyes adatok kiadására irányuló hatósági és bírósági megkereséseket, amelyek a Funkciók kapcsán, vagy Az oldalon keresztül megvalósult adatkezelések kapcsán érkeznek az üzemeltetőhöz, a kért személyes adatok megkereső részére történő közlésével teljesíti.

Az üzemeltető átadja mindazon személyes adatokat az őt megkereső büntetőeljárásban részes hatóságnak, illetve bíróságnak, amely az adatok kiadására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelel, így amelyek az üzemeltető részére jogi kötelezettséget teremtenek meg az ott megjelölt személyes adatok átadására.

Az adatkezelés jogalapja az üzemeltetőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, illetve az üzemeltető, vagy harmadik személy mindazon jogos érdekének biztosítása, amely alapján igazolható az üzemeltető által hivatalos eljárásban történt adatfunkció megalapozottsága, illetve az üzemeltető esetleges részvétele biztosított legyen az eljárások során. Az üzemeltető az eljárásban történő részvételének igazolása, az abból eredő esetleges jogai érvényesítése szerinti jogos érdeke jogalapon a jelen pont szerinti adatfunkciók anyagát megőrzi. Az adatkezelés időtartama a teljesítést követő 5 év.

3.12. Felhasználói aktivitás

A Felhasználók Weboldalon, illetve Applikációkon történő aktivitása, Funkciók használatára vonatkozó tevékenységének adatait, azaz az internetes böngészési viselkedés és a Funkciók igénybevételére vonatkozó adatokat az üzemeltető a Funkciói fejlesztésére, sikerességének mérésére felhasználja az üzemeltető. Az adatkezelés jogalapja az üzemeltető azon jogos érdeke, hogy tisztában legyen ügyfélköre Funkciókra vonatkozó igényével, érdeklődésével, ennek megfelelően termékeit és Funkcióit fejleszthesse, visszacsatolást kaphasson üzleti tevékenysége sikerességéről. Az adatkezelés időtartama a felhasználói fiók törlésé követő egy év elteltével végződik.

4. Felhívások a Felhasználók részére

4.1. 16. éven aluliak

Az üzemeltető Weboldalon elérhető funkcióit kizárólag 16. életévét betöltött teljes cselekvőképességgel rendelkező természetes személyek részére nyújtja.

Amennyiben az üzemeltető valamely adatkezelési tevékenysége 16. éven aluli kiskorú személyes adatait is magában foglalja, az üzemeltető beszerzi a kiskorú törvényes képviselőjének előzetes és önkéntes hozzájárulását az adatkezeléshez.

4.2. Más adatait megadó személyek

Az oldal használata kizárólag saját, valós és pontos személyes adatok megadásával lehetséges. A Felhasználó felelős kizárólag valamennyi olyan kárért és igényért, amely abból ered, hogy nem saját, nem valós, vagy nem pontos személyes adatot adott meg a Funkciók használata során.

4.3. Hirdetések

A Felhasználók által Az oldalra feltöltött hirdetéseket az üzemeltető tárolja, így amennyiben a Felhasználó a hirdetésben személyes adatot ad meg, arra vonatkozóan tudomásul veszi, hogy az üzemeltető azokat statisztikák készítése, az adatbázisa működtetése, valamint Az oldal működésének ellenőrzése és minőségbiztosítás, valamint a felhasználói aktivitás és szokások figyelemmel kísérése érdekében a vonatkozó szerződés időtartama alatt kezeli.

Az adatkezelés jogalapja az üzemeltető jogos érdeke, amely az általa üzemeltetett adatbázis és nyújtott Funkciók működtetése, fejlesztése és figyelemmel kísérése kapcsán áll fenn. Az adatkezelés időtartama az apróhirdetések tárolása kapcsán a vonatkozó apróhirdetési  időtartamával egyező.

4.4. Pontosság 

Amennyiben az üzemeltető által kezelt Felhasználó adataiban az adatkezelési időtartam alatt (kivéve a csalás-megelőzésre és ellenőrzésre vonatkozó adatkezelést, illetve az üzemeltető részére jogszabály által előírt megőrzési kötelezettségek szerinti adatkezeléseket) bármilyen módosítás vagy változás történne, a Felhasználó köteles az üzemeltető részére a 3.8. pont szerinti elérhetőségen a változást haladéktalanul bejelenteni, hogy az üzemeltető által róla kezelt adatok mindenkor pontosak és naprakészek legyenek.

4.5. Adatok megismerésére jogosultak köre

A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz csak az üzemeltető férhet hozzá, akiknek ez az oldal működésének érdekében szükséges, az adatokat az üzemeltető mindenkor hatályos belső szabályoknak és eljárásrendnek megfelelően kezeli.

4.6. Nyilvánosságra hozott személyes adatok

A jelen Tájékoztató olyan adatkezelési tevékenységre terjed ki, amelyek tárgya mindazon személyes adatok, amelyeket a Felhasználók az üzemeltető rendelkezésére bocsátanak Az oldal használata során annak érdekében, illetve, amelyeket az üzemeltető gyűjt a Felhasználóról ezen folyamat során. Amennyiben a Felhasználó önszántából bármely személyes adatát nyilvánosságra hozza, az ilyen közzétételre a Tájékoztatás nem terjed ki.

5. Adattovábbítások

Az üzemeltető a Felhasználók személyes adatait a jelen Tájékoztatóban meghatározott esetben és célból a Funkciók nyújtása és az igénybevételük és teljesítésük biztosítása érdekében, előzetesen meghatározott harmadik személyek köre részére továbbítja. Továbbá az üzemeltető – a Felhasználó tájékoztatása mellett – az erre irányuló Felhasználási feltételek alapján átadja a személyes adatokat adatfeldolgozók részére, a Funkciók teljesítése érdekében. E partnerek adatkezelőnek minősülnek, akik részére az adattovábbítás jogalapja igazodik az adatok Társaság által történő kezelésének jogalapjához. Mind az adatfeldolgozó, mind az adatkezelő partnerekkel az üzemeltető olyan szerződéseket köt, amelyekben e partnerek vállalják a részükre átadott személyes adatok vonatkozó jogszabályoknak megfelelő kezelését és titoktartást.

Az üzemeltető Funkciói nyújtása során alkalmazott adatkezelések esetén az alábbi címzettek részére közöl vagy továbbít személyes adatokat:

5.1. Szerverfunkciók

Az üzemeltető adatbázisának tárhelyét a Hostinger International Ltd. (székhelye: 61 Lordou Vironos Street 6023 Larnaca, Cyprus) szerverfunkcióként nyújtja.

 

5.3. Panaszkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó

Az üzemeltető az adatfeldolgozó, emailen keresztül rögzíti panaszaikat.

 

6.Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az üzemeltető elkötelezett az érinteti jogok gyakorlásának elősegítése iránt. Ennek érdekében olyan biztonságos online elérhető és használható rendszert hozott létre és üzemeltet, amelyen keresztül az érintett Felhasználók könnyen és gyorsan hozzáférhet jogai gyakorlásával kapcsolatos bizonyos információkhoz és funkciókhoz: https://www.gameagent.hu/privacy-policy/.

Az üzemeltető a Felhasználók részére a kötelező tájékoztatásokat, valamint az érintett jogok alapján szükséges válaszokat tömör, átlátható és közérthető formában nyújtja.

Az üzemeltető az érintettek kérelmeit indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem Társasághoz történő beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja a kérelem nyomán hozott intézkedéséről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, amelynek alkalmazása esetén az üzemeltető a késedelem okának megjelölésével a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Az üzemeltető az elektronikus úton benyújtott kérelmekre a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Amennyiben az üzemeltető nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül az üzemeltető tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okáról, valamint arról, hogy az érintett milyen jogorvoslati jogokkal élhet.

6.1. A tájékoztatáshoz/hozzáféréshez való jog

A Felhasználó az üzemeltető 3.8. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, levélben vagy email-ben tájékoztatást kérhet az üzemeltetőtől arra vonatkozóan, hogy az üzemeltetőnél személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, a Felhasználó jogosult arra, hogy az üzemeltetőtől információt kérjen az adatkezelés alábbi körülményeire vonatkozóan:

 1. a) az adatkezelés céljai; b) az érintett személyes adatok kategóriái; c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az üzemeltetőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

A Felhasználó jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon akként, hogy az üzemeltető az érintett személyes adatokat írásban vagy e-mailben megküldi a Felhasználó részére.

6.2. A helyesbítéshez való jog

Felhasználó az üzemeltető 3.8. pontban meghatározott elérhetőségein keresztül, levélben vagy email-ben kérheti, hogy az üzemeltető késedelem nélkül módosítsa valamely személyes adatát, illetve kérheti a hiányos személyes adatai kiegészítését. Így például bármikor megváltoztathatja felhasználói nevét, vagy egyéb, nyilvántartott személyes adatát.

6.3. A törléshez/elfeledtetéshez való jog

A Felhasználó az üzemeltető által létrehozott és üzemeltetett https://www.gameagent.hu/kapcsolatfelvetel/ oldalán található kapcsolatfelvételi ponton egyszerűen és könnyen kérheti, hogy az üzemeltető késedelem nélkül törölje felhasználói fiókját.

A Felhasználó ezen kívül, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak, jogosult arra, hogy az üzemeltetőtől kérje személyes adatai törlését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az üzemeltető kezelte;
 2. b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre,
 4. d) a személyes adatait az üzemeltető jogellenesen kezelte;
 5. e) a személyes adatait az üzemeltetőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő funkciók gyermekeknek kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az üzemeltető lehetőséget nyújt az érintett jog gyakorlására 3.8. pontban megadott elérhetőségein keresztül írásban vagy e-mailben.

Ha az üzemeltető a Felhasználó személyes adatait jelen Szabályzat szerint harmadik személy címzettek részére továbbítja, közli úgy az üzemeltető tájékoztatja a további címzetteket/adatfeldolgozókat arról, hogy a Felhasználó kérelmezte a személyes adatai másolatának törlését.

6.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

A Felhasználó az üzemeltető a 3.8. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy e-mailben kérheti, hogy az üzemeltető az adatkezelést korlátozza, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az üzemeltető ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) az üzemeltetőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az üzemeltető jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás addig tart, amíg a Felhasználó által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

6.5. Az adathordozhatósághoz való jog

A Felhasználó az üzemeltető 3.8. pontban megadott elérhetőségein keresztül, levélben vagy emailben kérheti az üzemeltetőtól a Felhasználóra vonatkozó, a Felhasználó által az üzemeltető rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik társaságnak továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az üzemeltető, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jogának gyakorlása során a Felhasználó jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok üzemeltetők közötti közvetlen továbbítását.

6.6. A tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó az üzemeltető a 3.8. pontban megadott elérhetőségein keresztül, levélben vagy emailben bármikor tiltakozhat személyes adatainak az üzemeltető vagy egy harmadik fél jogos érdekein alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az üzemeltető a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az üzemeltető bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az üzemeltető nem alkalmaz a GDPR 22. cikke szerinti kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalt.

Amennyiben az üzemeltető a jövőben ilyen adatkezelésen alapuló döntéshozatali eljárást vezetne be, úgy a Felhasználót előzetesen email útján megfelelően tájékoztatni fogja az alkalmazott logikáról, módszerről és annak lényegéről, és lehetőséget biztosít a Felhasználónak arra, hogy az üzemeltető részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, vagy a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

6.8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztal, a jogi eljárás kezdeményezése előtt a Felhasználónak célszerű panaszát először az üzemeltetőnak elküldenie a 3.8. pontban foglalt elérhetőségeken, írásban, mivel így lehetőség nyílik arra, hogy az üzemeltető a jogszerű állapotot magától helyreállítsa.

A Felhasználó a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: www.naih.hu

A Felhasználó által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg:http://birosag.hu/torvenyszekek.

7. Adatbiztonsági intézkedések

Az üzemeltető a kockázat mértékének megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a Felhasználó adatainak biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet, ideértve a személyes adatok kezelésére használt informatikai rendszerek és eszközök bizalmas jellegének biztosítását, integritást, rendelkezésre állását és ellenálló képességét.

Így például informatikai eszközöket, titkosítást használ az üzemeltető a rendszereiben ahol az adatok hozzáférhetők.

Az integritást biztosító intézkedések:Az oldal üzemeltetése során titkosított https protokollt használunk. Adatainkat professzionális adatközpontban tároljuk.

8. A Tájékoztató felülvizsgálata, módosítása

Az adatkezelés körülményei időről-időre megváltozhatnak, illetve az üzemeltető bármikor dönthet arról, hogy a folyamatban levő adatkezelését új adatkezelési céllal egészíti ki, ezért az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor módosítsa. Az üzemeltető az oldalon a változásról tájékoztatást nyújt.

Gameagent.hu
Logo
Register New Account
Jelszó emlékeztetō
Compare items
 • Title (0)
Compare